عربی / انگلیسی

ماموریت

منابع انسانی در راستای اهداف خویش و همگام با چشم‌انداز کلی شرکت و ارتقا سطح علمی کارکنان،  توجه به وضعیت معیشت و رضایت‌مندی خانواده کارکنان و همچنین همکاری و مشارکت حداکثری آن­ها را در صدر ماموریت این واحد قرار داده است.