عربی / انگلیسی

شرکت پتروشیمی هنگام

ما به امنیت غذایی مردم دنیا می اندیشیم

تولید اوره

اوره که با نام کاربامید هم شناخته می شود، یک ترکیب شیمیایی با فرمول CO(NH2)2 جامد بی رنگ و محلول در آب است.

تولید آمونیاک

آمونیاک یک ترکیب شیمیایی با فرمول NH3، گازی بی رنگ و سمی با بوی تند است که تحت فشار، متراکم شده و به مایعی بی رنگ و شفاف تبدیل می شود.

HSE

شرکت پتروشیمی هنگام برای انجام مقاصد و عملیات موضوع شرکت، پایبندی به اصول ذیل را سرلوحه عملکرد خود در ستاد و همچنین منطقه عملیاتی عسلویه قرار داده است :

آخرین خبر ها

درباره هنگام

تولید اوره در سال

تولید اوره در سال

تولید آمونیاک در سال

تولید آمونیاک در سال

تعداد پرسنل

تعداد پرسنل

صادرات

صادرات

فروش داخلی

فروش داخلی

صیانت

ایمنی

ایمنی

آتش نشانی

آتش نشانی

محیط زیست

محیط زیست

ایمنی پرسنل

ایمنی پرسنل

ایمنی فرایند

ایمنی فرایند

HSE آموزش

HSE آموزش

متن