عربی / انگلیسی

ایمنی

با توجه به سیاست و خط مشی شرکت مبنی بر ارزش نهادن به حوزه‌­های زیست محیطی، از ابتدای پروژه سعی بر آن شده است تا اولین قدم‌ها با رعایت کامل موازین ایمنی و بهداشتی صورت گیرد. همین رویکرد نیز باعث شده است تا با ثبت رکورد 8.850.756 نفر ساعت بدون حادثه­ منجر به مرگ، به تقدیرنامه ایمنی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس دست یابد. امید است تا با رعایت و اجرای استانداردهای ایمنی  عملکرد بهتری ارائه گردد.