امام صادق (ع) :

مَنْ عَیرَ مُؤْمِناً بِذَنْبٍ لَمْ یمُتْ حَتَّی یرْکبَهُ

کســـی کـه مــؤمنــی را بــه گنـاهی سرزنش کند، نمیرد تـــا آن گنـــاه را انجـــام دهــد.