عربی / انگلیسی

امیرالمومنین علی (ع) :

 

نه مرگ آنقدر ترسناک است و نه زندگی آنقدر شیرین که آدمی ، پای بر شرافت خود بگذارد.