عربی / انگلیسی

کتابچه ایران پتروکم 1

طرح کتابچه نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی ایران پتروکم بهمن ماه ۱۴۰۲

سری اول