عربی / انگلیسی

همایش پتروفن آذر ماه ۱۴۰۲

 

حضور شرکت پتروشیمی هنگام در همایش پتروفن در راستای تامین نیازهای فناورانه و دانش بنیان

آذر ماه ۱۴۰۲