عربی / انگلیسی

همایش و نمایشگاه بین المللی ایران پتروکم بهمن ۱۴۰۲

 

 

شرکت پتروشیمی هنگام در نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی ایران پتروکم به روایت تصویر

بهمن ۱۴۰۲