عربی / انگلیسی

همایش و نمایشگاه ایران پتروکم

شرکت پتروشیمی هنگام در نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی ایران پتروکم

بهمن ۱۴۰۲