عربی / انگلیسی

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی شرکت پتروشیمی هنگام:

  • رعایت شئونات، ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی را سرلوحه تعاملات فردی و سازمانی قرار می‌دهیم.
  • امانت‌داری، حفظ اسرار و محرمانه بودن اطلاعات سازمانی را از مقدمات وظایف خود تلقّی می‌نماییم.
  • دارایی‌ها و منافع سهامداران و ذینفعان را صیانت می‌نماییم.
  • مسئولیت‌پذیری، وجدان کاری و فرهنگ پاسخگویی در مشاغل و امور محوله را تعهد خود می دانیم.
  • رعایت مقررات ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست را به ‌منظور حفظ سلامت خود و دیگران به کار می‌بندیم.
  • از نظرات و پیشنهادهای سازنده در راستای رشد و تعالی سازمانی و ارتقای فرهنگ انتقادپذیری استقبال می‌نماییم.