عربی / انگلیسی

مناقصه خرید بخشی از ابزار آلات کارگاه مرکزی شرکت پتروشیمی هنگام