فرم ثبت مشخصات فردی

کارجویان گرامی به اطلاع می رساند تکمیل فرم ثبت مشخصات فردی در وب سایت شرکت پتروشیمی هنگام جهت درج رزومه شما در بانک رزومه و استفاده از دانش ، مهارت و توانمندی شما در زمان نیاز شرکت بوده و با تکمیل این فرم شرکت پتروشیمی هنگام هیچگونه تعهدی جهت استخدام شما نخواهد داشت.