عربی / انگلیسی

سیاست منابع انسانی

  1. برخورداری از کارکنان توانمند، با انگیزه، شاد، سالم و متعهد
  2. استفاده حداکثری از توانایی‌­های کارکنان در راستای پیشبرد پروژه
  3. به روز­رسانی توانایی‌­های مشارکت و همدلی در سازمان با اجرای کارهای تیمی همراه با سلامت و نشاط جسمی و روحی اجتماعی