خط مشی مسئولیت اجتماعی

مشارکت عمومی، یکی از ارزشهای بنیادین شرکت پتروشیمی هنگام می‌باشد. در این راستا، این شرکت همواره بر مشارکت در توسعه پایدار و

ایفای مسئولیتهای اجتماعی شرکتی خود تمرکز داشته اســت. این شرکت خط‌مشی اصلی مسئولیت اجتماعی خود را در سه بخش عمده زیر متمرکز کرده است:

  1. تلاش در جهت توسعه پایدار، با در نظر گرفتن ملاحظات و اثرات زیست محیطی و اجتماعی در همه ابعاد شرکت بر روی ذینفعان
  2. بکارگیری دانش مهندسی، تجربه و تخصص شرکت و کارکنان، برای حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، جامعه محلی و تجهیزات داخلی
  3. تقویت و ترویج مشارکت مدیران و کارکنان در انجام برنامه‌های شرکت