بیست و ششمین نمایشگاه نفت ،گاز، پتروشیمی

شرکت پتروشیمی هنگام در راستای ارتباط متسقیم مدیران با مشتریان و شناسایی شرکت های برتر در بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی حضور یافت

اشتراک گذاری