بهداشت و محیط زیست

 

ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

اﻃﻤﯿﻨﺎن ازﺳﻼﻣﺖﮐﺎرﮐﻨﺎن درﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ هنگام از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده؛ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻤﻮاره در راﻫﺒﺮدﻫﺎی کلیدی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳﺎلﻫﺎی 1402 و 1403 ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺪف راﻫﺒﺮدی »ارﺗﻘﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ« ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺠﺪدا ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ آن ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در درون ﺳﺎزﻣﺎن، رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪاوم و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ درﺷﺮﮐﺖ، ﺗﺴﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﺳﻼﻣﺖ درﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ هنگام ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖکه ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ درﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖﮐﺎردر ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و ﺻﺪا ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﯾﮑﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻣﻮﺛﺮﺑﺮﺳﻼﻣﺖﮐﺎرﮐﻨﺎن، آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ، رﯾﺴﮏ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﯾﺎ ﻣﻮردیﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﻮا وﺟﻮد دارد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ هنگام راﻫﺒﺮد »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﭘﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا« را ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮدی ﮐﻠﯿﺪی در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ. در اداﻣﻪ، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی زﯾﺮﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ راﻫﺒﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ:

 • ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ
 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺸﺘﯽﻫﺎی ﻓﺮاﻳﻨﺪی

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﯿﺐرﺳﺎن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﺻﻨﻌﺘﯽ، آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﺪا اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ هنگام راﻫﺒﺮد »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﭘﺎﯾﺶ وﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﺪاﻫﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪی« را ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮدی ﮐﻠﯿﺪی در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ. در اداﻣﻪ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی زﯾﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ راﻫﺒﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ:

 • ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﺪا
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽﻛﻨﺘﺮل ﺻﺪا
 • ﻛﻨﺘﺮل اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﻗﺪاﻣﺎت

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﺪا ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ زﯾﺮ در ﺳﺎلﻫﺎی 1402 و 1403 ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪﻧﺪ:

 • اندازه گیری صدا و تعیین منابع اصلی ایجاد آلودگی صوتی
 • تهیه ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ درواﺣﺪﻫﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪی
 • پیگیری و درخواست اصلاح منابع اصلی آلودگی صوتی
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت دوره ای
 • تهیه ایرپلاگ قالب گوش اختصاصی برای پرسنل عملیاتی

 ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن

اﻣﻮر ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ، اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ هنگام، ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ دارد. در اﯾﻦ ﺣﻮزه، ﺳﻪ راﻫﺒﺮد»ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖﻛﺎرﻛﻨﺎن«، »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ« و »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ« ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺖﮐﻪﮔﺴﺘﺮه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ازﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖﮐﺎرﮐﻨﺎن درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .درﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی زﯾﺮﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ:

 • اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت دوره ای
 • ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽﻛﺎرﻛﻨﺎن
 • کاهش و کنترل بیماریهای شغلی
 • بهبود فرایند تحلیل داده های بیماری
 • اصلاح کلیه پوسچرهای بحرانی

برنامه های عملیاتی به منظور تحقق سیاست ها و اهداف تعیین شده در حوزه سلامت کارکنان در سال های 1402 و 1403 به اجرا در آمده اند عبارتند از:

 • ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 • ﺛﺒﺖ وﮔﺰارش دادهﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ
 • ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ
 • اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ بیماریابی
 • انجام فرایند جذب روانشناس در درمانگاه و پایش سلامت پرسنل و ارائه جلسات مشاوره فردی
 • حضور متخصص داخلی و متخصص قلب به صورت پاره وقت و پایش وضعیت پرسنل
 • جذب کارشناس تغذیه جهت غربالگری طب صنعتی و انجام فرایند مشاوره تغذیه به پرسنل
 • سفارش گذرار ی خرید کلیه تجهیزات مورد نیاز جهت حضور دندانپزشک در درمانگاه سایت
 • خرید تجهیزات ارگونومیک

ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺷﺮب، ﺳﻄﺢ ﺗﻐﺬﯾﻪ و اﻣﻨﯿﺖﻏﺬاﻳﯽ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺮب اﺳﺖ. ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب درﻣﻨﻄﻘﻪ، ارﺗﻘﺎیﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺮب در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﮐﻨﺎن در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه دراﯾﻦ ﺣﻮزه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﻳﺶ آب ﺷﺮب« و »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺷﺮب.« ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی زﯾﺮﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻧﺪ:

 • ارزﻳﺎﺑﻲ وﻛﻨﺘﺮلﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺷﺮب و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ
 • ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ آب.
 • ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﯿﺰیﻫﺎی روﺗﯿﻦ و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎوب.
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺎﻣﻴﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﺳﺎﻟﻢ درﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاری ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦو ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی داﺧﻠﯽ.

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮرارﺗﻘﺎءﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺮب، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ زﯾﺮدر ﺳﺎلﻫﺎی 1402و 1403 ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪﻧﺪ:

 • ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری و آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺗﯿﻦ
 • ﻣﻤﯿﺰی ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب
 • اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه آب ﻣﻌﺪﻧﯽ

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺳﻄﺢ ﺗﻐﺬﯾﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دو راﻫﺒﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﺗﻐﺬﯾﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ؛

ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ذﯾﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒﮔﺮدﯾﺪ:

 • ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺮاي اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪای از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ درزﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و راه اندازی رستوران
 • اجرای برنامه های مداخلاتی در زمینه تغییر میان وعده پرسنل
 • اجرای برنامه های مداخلاتی در زمینه تغییر نیمه شبی پرسنل
 • ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪای از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره وبرگزرای کلاس های آموزش تغذیه
 • ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ زﯾﺮدرﺳﺎلﻫﺎی 1402 و 1403ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪﻧﺪ:
 • برگزاری جلسه با پیمانکار غذا جهت رفع نواقص الزامات تغذیه در غذای توزیعی
 • ﭘﺎﯾﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﻃﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ ادواری
 • اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪای ﺣﻀﻮری
 • ﺗﻬﯿﻪ مطالب آﻣﻮزﺷی و ارسال برای واحد روابط عمومی

ﻛﺎﻫﺶ پیامدﻫﺎی  بهداشتی ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ

ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺳﻄﺢﮐﯿﻔﯽ وﮐﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ درﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ هنگام ﺑﻪ اﺟﺮا درﻣﯽآﯾﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻻزم اﺳﺖﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﯽ درﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻧﯿﺰﺑﻪ اﺟﺮا درآﯾﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، راﻫﺒﺮد »ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ« ﺗﻌﯿﯿﻦﮔﺮدﯾﺪ؛ و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ آن، دو ﺳﯿﺎﺳﺖ زﯾﺮﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪ:

 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و اﺟﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ (HIA) درﻃﺮح
 • اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻃﺮحﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﻣﻤﯿﺰیﻫﺎی روﺗﯿﻦ

در ﺳﺎلﻫﺎی 1402 و 1403 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ذﯾﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ ازاﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎیﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽدر ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ هنگام اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺑﺮﺳﻼﻣﺖﮐﺎرﮐﻨﺎن، راﮐﻨﺘﺮلﮐﺮد. ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دراﯾﻦ ﺣﻮزه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﻤﯿﺰیﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪﺻﻮرت روﺗﯿن

 

ﯾﮑﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽﮐﻪ ﺑﺮارﺗﻘﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ هنگام درﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ؛ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ هنگام ﻫﻤﻮاره ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻧﺰدﯾﮏ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. دراﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰﻓﻌﺎﻟﯿﺖﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری، ﺑﺴﺘﺮی را ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮده اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، واﺣﺪ ﺳﻼﻣﺖ در ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ هنگام ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران دارد. ازﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮا ﺷﺪه درﺳﺎلﻫﺎی 1402 و 1403 ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

 • ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﻤﯿﺰیﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪﺻﻮرت روﺗﯿﻦ درزﻣﺎن اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
 • اﺻﻼﺣﯿﻪ اﻟﺰاﻣﺎت HSE ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران درﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺷﻐﻠﯽ و ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ HSE
 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﺼﻠﯽ ازﺧﻮدروﻫﺎی اﺳﺘﯿﺠﺎری واﺣﺪ ﻧﻘﻠﯿﻪ و دیگر پیمانکاران