برگزاری مجمع

از کلیه سهامداران محترم شرکت پتروشیمی هنگام (سهامی خاص) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی

سالیانه که روز یکشنبه مورخ 1400/03/09، راس ساعت 9 صبح در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس  حضور بهم رسانند.

اشتراک گذاری