عربی / انگلیسی

بازدید مهندس شاهمیرزایی

بازدید مهندس شاهمیرزایی معاون وزیر مدیرعامل شرکت پتروشیمی از اسکله شرکت پتروشیمی هنگام