بازدید معاون محترم وزیر و مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی

بازدید آقای مهندس شاه میرزایی به همراه برخی از مدیران این شرکت در 24 دی ماه از  سایت این شرکت صورت گرفت

اشتراک گذاری