انعقاد قرار داد خرید کاتالیست های واحد آمونیاک

در حاشیه برگزاری نمایشگاه حمایت از ساخت داخل، عقد قرار داد این شرکت با شرکت نفت و گاز سرو جهت تامین کاتالیست واحد آمونیاک صورت گرفت.

اشتراک گذاری