عربی / انگلیسی

آگهی مناقصه خرید DRIVE SHAFT موجود در فن های کولینگ تاور شرکت پتروشیمی هنگام