عربی / انگلیسی

آگهی مناقصه خرید پمپ هیدرولیک و ابزار آلات هیدرولیک تعمیرات مکانیک شرکت پتروشیمی هنگام