عربی / انگلیسی

آگهی مناقصه خرید دستگاه سنگ مغناطیسی ( با ابعاد میز تست 600* 300میلی متر) شرکت پتروشیمی هنگام