عربی / انگلیسی

آگهی مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز واحد تعمیرات مکانیک جهت استفاده در زمان بهره برداری