عربی / انگلیسی

آگهی مناقصه خرید بخشی از ابزارآلات کارگاه مرکزی شرکت پتروشیمی هنگام