آتشنشانی و مدیریت بحران

واحد آتش نشانی پتروشیمی هنگام از تاریخ 7 مهر 1400 همزمان با روز ملی ایمنی و آتش نشانی فعالیت خودرا با بکارگیری 10 نفر آتش نشان دارای مدارک و تجارب چند ساله آتش نشانی به طور رسمی آغاز نمود و طی مدت دوسال  با همکاری و پشتوانه مدیریت ارشد سازمان توانست کلیه نیروهای آتش نشان و تجهیزات ثابت و سیارمتناسب با شرایط مجتمع را در سطح استانداردهای مربوطه تامین نماید.

آتش نشانی و مدیریت شرایط اضطراری شرکت پتروشیمی هنگام  با تمرکز بر استراتژی پیشگیری، آمادگی و واکنش به شرایط اضطراری و بازیابی همواره تلاش کرده است تا آمادگی خود را در برابر هر گونه پتانسیل حادثه ای که درمرحله تولید، ذخیره سازی، بارگیری محصول و همچنین حوادث غیرفرایندی در مراکز حفظ نماید.

ارﺗﻘﺎء ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ

خواص فیزیکی و شیمیایی آمونیاک و اوره میتواند در صورت بروز حادثه، مخاطرات جدی برای کارکنان، تجهیزات و محیط زیست به همراه داشته باشد. در این راستا، ارتقاء سیستم های ایمنی و آتشنشانی به معنای بهبود تجهیزات، فرآیندها و فناوری هایی است که میتوانند از بروز حوادث جلوگیری نموده و در صورت وقوع، واکنشهای سریع و موثری را ارائه دهند. این امر شامل استفاده از سیستمهای هشدار دهنده خودکار، حسگرهای نشت گاز، تجهیزات اطفاء حریق خودکار و آموزش و تمرین مداوم کارکنان در مواجهه با شرایط اضطراری میشود.

افزایش ایمنی و بهبود سیستمهای ایمنی و آتشنشانی نه تنها به کاهش ریسکهای جانی و مالی کمک می کند بلکه باعث افزایش اعتماد عمومی ، اعتبار مجموعه در بازارهای جهانی نیز میشود. بنابراین ، سرمایه گذاری در ارتقاء سیستمهای ایمنی و آتشنشانی نه تنها به عنوان یک الزام قانونی بلکه به عنوان یک مسئولیت اجتماعی و اخلاقی و تضمین کننده تداوم تولید و بهره وری ضروریست.

در زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ، اﯾﺴﺘﮕﺎه آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ، وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ آب آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و ﻣﺨزن ذﺧﯿﺮه آب آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 2474 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ، از جمله اقدامات صورت گرفته در این خصوص میباشد.

ﭘﺮﺳﻨﻞ واﺣﺪآﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ هنگام درﺣﺎل حاضر 33 ﻧﻔر بوده که در ﺳﻪ ﺷﯿﻔﺖ ﻧﻮﺑﺘﮑﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻓﺴﺮ ﺷﯿﻔﺖ، ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺗﺎقﮐﻨﺘﺮل آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ، دو ﻧﻔﺮ راﻧﻨﺪه آﺗﺶﻧﺸﺎن و 7 ﻧﻔﺮآﺗﺶﻧﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اخیر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

  • ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ
  • پیگیری و تامین ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ
  • ارﺗﻘﺎء و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻋﻼم اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ
  • برگزاری دوره های تخصصی برای پرسنل آتشنشانی
  • ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﺴﺘﮕﺎه آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  • اﺟﺮای ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻋﻤﻠﯽ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﺎن ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻧﻘﺎط ﭘﺮﺧﻄﺮﻣﺠﺘﻤﻊ
  • اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ازﻣﻤﯿﺰیﻫﺎ