ساختمان های صنعتی

پست برق آمونیاک:

این ساختمان با زیربنای 1600 مترمربع و اسکلت به صورت بتن مسلح با دیوار برشی و نمای آجری اجرا شده است. درصد پیشرفت این ساختمان حدود 98% می باشد.

پست برق اوره:

این ساختمان با زیربنای 1500 مترمربع و اسکلت به صورت بتن مسلح با دیوار برشی و نمای آجری اجرا شده است. درصد پیشرفت این ساختمان حدود 98% می باشد.

کنترل روم : 

کنترل روم شامل دو بخش می باشد:
  1. بخش اداری:
  2. این ساختمان با زیربنای 980 مترمربع و اسکلت به صورت بتن مسلح با دیوار بلوکی و نمای آجری اجرا شده است. درصد پیشرفت این ساختمان 100% می باشد
  3. اتاق کنترل:
  4. این ساختمان با زیربنای 980 مترمربع و اسکلت به صورت بتن مسلح با دیوار برشی و نمای آجری اجرا شده است. درصد پیشرفت این سازه حدود 96% می باشد

تمـاس با مـا

دفتر مرکزی:
تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پنجم، ساختمان شماره 22، طبقه 4، واحد 16

کد پستی: 1513643911

تلفن: 88707396، 88554786-021

نمابر: 88554807-021

کارگاه: 
عسلویه، منطقه ویژه پارس جنوبی، فاز 2 پتروشیمی ها، بعد از پتروشیمی مروارید
کدپستی: 7511811360

تلفن: 6-37293300-077

نمابر: 37293280-077

وب سایت: www.hengampc.net

ایمیل: info@hengampc.net

تلفن:

          تهران : 88707396، 88554786-021

       عسلویه:   6-37293300-077

نمابر:

       تهران:       88554786-021

                      021-88707396

      عسلویه:      37293280-077

 

وب سایت: www.hengampc.com

ایمیل: info@hengampc.net

 

نقشه