• مشخصات مشتری
  • پرسشنامه 1
  • پرسشنامه 2
  • پرسشنامه 3
  • پرسشنامه 4
  • پرسشنامه 5
  • پرسشنامه 6

مشخصات مشتری

مشخصات خود را وارد کنید

محصول خریداری شده

پرسشنامه ارزیابی

مشتری گرامی: خواهشمند است با پر نمودن پرسشنامه ذیل این شرکت را در مسیر بهبود مستمر یاری رسانید.

1- رضایت از محصول

1-1 میزان انطباق کیفیت محصول با مشخصات فنی توافق شده

میزان رضایت
میزان اهمیت

1-2 میزان پایداری و یکنواختی محصول

میزان رضایت
میزان اهمیت

1-3 میزان انطباق کمیت محصول ارسالی با مقادیر توافق شده

میزان رضایت
میزان اهمیت

2- تحویل محصول

2-1 تحویل به موقع محصول

میزان رضایت
میزان اهمیت

2-2 رعایت برنامه زمانبندی تحویل محصول

میزان رضایت
میزان اهمیت

3- شهرت و تصویرسازی سازمان

3-1 رعایت الزامات ایمنی و زیست محیطی

میزان رضایت
میزان اهمیت

3-2 سهولت در همکاری

میزان رضایت
میزان اهمیت

3-3 پایبندی به تعهدات

میزان رضایت
میزان اهمیت

4- ارتباطات

4-1 مناسب بودن کانال های ارتباطی ( تلفن، دورنگار، سایت اینترنتی، پست الکترونیک و...)

میزان رضایت
میزان اهمیت

4-2 پاسخگویی به مشتریان

میزان رضایت
میزان اهمیت

4-3 هماهنگی و در دسترس بودن افراد مرتبط

میزان رضایت
میزان اهمیت

4-4 اطلاع رسانی اثر بخش در مواقع لزوم

میزان رضایت
میزان اهمیت

5- وفاداری

5-1 میزان علاقه مندی به ادامه خرید محصولات این شرکت

میزان رضایت
میزان اهمیت

5-2 توصیه خرید از پتروشیمی هنگام به دیگران

میزان رضایت
میزان اهمیت

6- شکایات

6-1 نحوه رسیدگی و پاسخگویی به شکایات

میزان رضایت
میزان اهمیت

6-2 رضایت مندی از مدت پاسخگویی به شکایات

میزان رضایت
میزان اهمیت