<p>مشارکت عمومی، یکی از ارزشهای بنیادین شرکت پتروشیمی هنگام می‌باشد. در این راستا، این شرکت همواره بر مشارکت در توسعه پایدار و</p><p>ایفای مسئولیتهای اجتماعی شرکتی خود تمرکز داشته اســت. این شرکت خط‌مشی اصلی مسئولیت اجتماعی خود را در سه بخش عمده زیر متمرکز کرده است:</p><p>1- تلاش در جهت توسعه پایدار، با در نظر گرفتن ملاحظات و اثرات زیست محیطی و اجتماعی در همه ابعاد شرکت بر روی ذینفعان</p><p>2- بکارگیری دانش مهندسی، تجربه و تخصص شرکت و کارکنان، برای حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، جامعه محلی و تجهیزات داخلی</p><p>3- تقویت و ترویج مشارکت مدیران و کارکنان در انجام برنامه‌های شرکت</p>