انعقاد قرار داد خرید کاتالیست های واحد آمونیاک

1399/12/02
تصویر

<p>در حاشیه برگزاری نمایشگاه حمایت از ساخت داخل، عقد قرار داد این شرکت با شرکت نفت و گاز سرو جهت تامین کاتالیست واحد آمونیاک صورت گرفت.</p>

نظرات