بازدید معاون محترم وزیر و مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی

1400/10/25
تصویر

<p>بازدید آقای مهندس شاه میرزایی به همراه برخی از مدیران این شرکت در 24 دی ماه از &nbsp;سایت این شرکت صورت گرفت&nbsp;</p>

نظرات