فایل کاتالوگ قدیمی


طرح آمونیاک و اوره پتروشـیمی هنگام واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس جـنوبی ...

فایل کاتالوگ جدید


طرح آمونیاک و اوره پتروشـیمی هنگام واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس جـنوبی...