گزارشات روزانه

1,320.7 KB
1,324.9 KB
1,322.8 KB
1,308, KB
1,312.2 KB
1,309.4 KB
1,488.4 KB
1,310.1 KB
8,140.9 KB
1,318.4 KB
1,321.1 KB
2,121.9 KB
1,305.7 KB
1,302.6 KB
1,327.5 KB
1,405.1 KB
1,317.2 KB
1,437, KB

گزارشات تصویری

3,377.3 KB
7,703.4 KB
8,481.1 KB
8,118.5 KB
7,555.1 KB
7,440.7 KB
6,284.7 KB
6,634.2 KB
8,140.9 KB
7,504.5 KB
9,040.8 KB
9,305.3 KB
7,353.6 KB
8,939.9 KB
7,530.9 KB
8,368.3 KB

صورتجلسات کارگاهی

757.3 KB
773.2 KB

تمـاس با مـا

دفتر مرکزی:
تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پنجم، ساختمان شماره 22، طبقه 4، واحد 16

کد پستی: 1513643911

تلفن: 88707396، 88554786-021

نمابر: 88554807-021

کارگاه: 
عسلویه، منطقه ویژه پارس جنوبی، فاز 2 پتروشیمی ها، بعد از پتروشیمی مروارید
کدپستی: 7511811360

تلفن: 6-37293300-077

نمابر: 37293280-077

وب سایت: www.hengampc.net

ایمیل: info@hengampc.net

تلفن:

          تهران : 88707396، 88554786-021

       عسلویه:   6-37293300-077

نمابر:

       تهران:        88554807-021

      عسلویه:      37293280-077

 

وب سایت: www.hengampc.com

ایمیل: info@hengampc.net

 

نقشه